ZDENĚK ŠIGUT

ZAPSANÝ MEDIÁTOR

Mediátor  - akreditovaný kurz Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Odbornú prípravu mediátora zabezpečujeme na základe akreditovaného vzdelávacieho programu č. POA: 3396/2014/108/1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý bol inovovaný 29. 4. 2016 zmenou zákona o mediácii.

Sigi & Co., s.r.o. je vzdelávacia inštitúcia zapísaná v registri vzdelávacích inštitúcií na Ministerstve spravodlivosti SR, prostredníctvom ktorej ministerstvo organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov.

 

Názov vzdelávacieho programu: Mediátor

 

Mediácia ako alternatíva súdneho konania je cestou ako rýchlo

a inteligentne vyriešiť svoje problémové či sporové situácie v živote.

Kurz je určený tým, ktorí si chcú osvojiť zručnosti mediátora pri výkone svojho povolania, alebo majú záujem vykonávať činnosť mediátora.

 

Kurz prebieha formou prednášok a praktických cvičení.

Absolvent vzdelávacieho programu sa vie orientovať v občianskoprávnych, záväzkovoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych vzťahoch. Získa ucelený súbor poznatkov v oblasti teórií konfliktov a komunikačných zručností v procese mediácie. Ovláda základy verbálnej a neverbálnej komunikácie a interpersonálnej komunikácie, vie využívať rôzne komunikačné techniky v praxi a ovláda schopnosť sebareflexie. Nadobudne profesionálne zručnosti so začatím, vedením i skončením mediačného procesu. Je schopný pripraviť dohody po formálnej i obsahovej stránke.

 

Forma vzdelávania: Prezenčná

Kurz mediácie má rozsah 200 hodín a prebieha aj počas víkendu podľa dohody.

Kurz mediácie končí záverečnou skúškou, ktorá pozostáva zo záverečného testu a praktickej časti. Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi odbornej prípravy mediátora po úspešnom vykonaní odbornej skúšky osvedčenie, na základe ktorého bude zapísaný na Ministerstve spravodlivosti SR do zoznamu mediátorov.

 

Podľa zákona č. 420/2004 Z.z. Ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto

 

a) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

 

b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole

v Slovenskej republike, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

 

c) je bezúhonný,

 

d) má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, nie staršie ako šesť mesiacov od vykonania skúšky,

 

e) nebol podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý z registra mediátorov

 

Lektori:   Dr. Vratislav Kovář, Ph.D.,

Mgr. Viera Sebínová,

PhDr., Mgr.  Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH,

Mgr. Marcela Zacpalová.

 

Prihlásenie do kurzu:

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese: sigut.z@volny.cz

Cena:   623,- Eur

 

Kurzy mediácie

webdesign republication

počítadlo.abz.cz